Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Działalność

Cele i zadania OSP

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
 2. Udział w akcjach ratowniczych
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska
 6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych

Realizacja zadań przez OSP

 1. Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
 2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa
 3. Organizowanie zespołu ratowniczego
 4. Prowadzenie szkolenia ratowniczego
 5. Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej
 7. Organizowanie zawodów sportowych

Obowiązki ratowników OSP

 1. wykonywanie rozkazów i poleceń dowódców,
 2. niezwłoczne stawianie się w wyznaczone miejsce na zarządzony alarm,
 3. sprawdzanie sprzętu i wyposażenia przydzielonego do obsługi,
 4. zaangażowanie w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
 5. uzyskanie niezbędnego wyszkolenia,
 6. przestrzeganie zasad i przepisów BHP,
 7. wykonywanie badań lekarskich,
 8. dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
 9. dbanie o dobre imię OSP oraz wykazywanie się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

Wymagania stawiane ratownikom OSP

 1. Wiek od 18 do 50 lat.
 2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
 3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 4. Wyszkolenie pożarnicze (podstawowe strażaka ratownika, uzupełniające w związku z pełnioną funkcją, samokształcenie doskonalące).
 5. Cechy osobiste:
  • odporność na stres, opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
  • zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
  • zdolność podejmowania szybkich decyzji,
  • stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
  • koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. czynnych
 2. młodzieżowych drużyn pożarniczych
 3. wspierających
 4. honorowych

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.
Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

Władzami OSP są:

 1. walne zebranie – najwyższa władza OSP
 2. zarząd – 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,
 3. komisja rewizyjna – 3 członków wybranych przez walne zebranie.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 • podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 • uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków,
 • podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 • podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 • wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.

Do zadań zarządu należy:

 • reprezentowanie interesów OSP
 • realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 • zwoływanie walnego zebrania,
 • zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych
 • niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 • informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP,
 • udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 • opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonaniu,
 • przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 • przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 • organizowanie MDP i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 • rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 • wykonywanie innych zadań nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 • składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 • przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 • wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Do naczelnika straży należy:

 • wnioskowanie do zarządu o wyznaczenie członków do wykonania zadań operacyjno – technicznych,
 • organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych
 • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 • kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych,
 • dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 • opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony p.poż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona Przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie działań ratowniczych.