Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

WOO

Jedsnotka Ochotniczej straży Pożarnej w Czarnożyłach z racji swojej przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, została wyznaczona przez Komendanta Wojewódzkiego jako rezerwę jednostek OSP KSRG wchodzących w skład Wojewódzkiego Obwodu operacyjnego.

Siły i środki KSRG mogą być w dowolnym momencie i w pełnym zakresie skierowane do działań ratowniczych – poprzez powiatowe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku wyczerpania sił poszczególnych powiatów lub gdy zagrożenie powodziowe obejmie większy obszar, w pierwszej kolejności na poziomie wojewódzkim użyte zostaną zasoby wojewódzkich odwodów operacyjnych KSRG, na które składa się 99 kompanii z 4 tysiącami ratowników oraz 950 pojazdami ratowniczymi.
Kompanie Odwodu Wojewódzkiego mogą być formowane i kierowane do działań w czasie do 2 godzin od chwili zaalarmowania.

W razie potrzeby w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG ( wsparcie ze szczebla centralnego) można dodatkowo skierować do działań w dowolny rejon kraju bataliony z 16 wojewódzkich brygad odwodowych.

W ramach tych sił znajduje się:

 • 12 ewakuacyjnych kompanii powodziowych, z których każda dysponuje ośmioma łodziami silnikowymi,

 • 16 kompanii specjalnych, z których każda dysponuje ośmioma samochodami specjalnymi, sprzętem ratownictwa technicznego oraz niezbędnymi agregatami i piłami spalinowymi,

 • 33 kompanie ogólnego przeznaczenia, z których każda dysponuje dziesięcioma pojazdami oraz sprzętem technicznym i oświetleniowym – liczące po 50 osób każda,

 • 5 kompanii ze szkół pożarniczych z Warszawy, Częstochowy, Krakowa, Poznania i Bydgoszczy z których każda dysponuje 50 do 100 osób,

 • 48 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, z których każda dysponuje pojazdem ratowniczym, łodzią lub pontonem,

 • 17 specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, które mogą prowadzić działania we współpracy ze śmigłowcami,

 • baza kontenerowa ze sprzętem przeznaczonym do działań podczas powodzi z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i śląskiego.

Łączne siły Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG możliwe do użycia, to ponad cztery tysiące zawodowych ratowników oraz siedemset pojazdów specjalnych i gaśniczych, całość wsparta logistyką. Kompanie Centralnego Odwodu Operacyjnego, które mogą być skierowane do działań w czasie do 4 godzin od zaalarmowania.

Reagowanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odbywa się w trzech etapach:

 • użycie sił własnych powiatu na terenie którego wystąpiła powódź oraz w ramach współdziałania siły z terenu powiatów sąsiednich,

 • użycie specjalistycznych grup ratowniczych i kompanii ze składu wojewódzkich brygad odwodowych,

 • użycie najbliższych batalionów oraz kompanii szkolnych z Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Wymienione oddziały odwodów KSRG są w stanie podjąć następujące rodzaje działań:

 • ewakuację osób z zagrożonych lub zalanych miejscowości – w pełnym zakresie,

 • ewakuację inwentarza lub mienia z zalanych miejscowości – w ograniczonym zakresie,

 • organizowanie dowodzenia i łączności oraz pomoc operacyjna lokalnym formacjom obrony cywilnej – w pełnym zakresie,

 • obronę zagrożonych mostów – w ograniczonym zakresie w ścisłej współpracy z wojskiem,

 • obronę miejscowości i wałów przeciwpowodziowych – w ścisłej współpracy z innymi służbami, inspekcjami i formacjami,

 • pompowywanie wody z zalanych domostw i obiektów użyteczności publicznej.

Bardzo ważną rolę w akcjach ratowniczych podczas powodzi odgrywają jednostki ochotniczych straży pożarnych, które najczęściej jako pierwsze przystępują do działań ratowniczych na terenie własnych gmin.
Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas powodzi mogą i najczęściej wspomagane są przez jednostki wojska ( bataliony ratownictwa inżynieryjnego) oraz Policji. Jednostki WP uruchamiane są na wniosek wojewody poprzez Wojewódzki Sztab Wojskowy.
Wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do działań podczas powodzi
W porównaniu do 1997 roku, zwiększyła się znacznie mobilność sił i środków odwodów operacyjnych KSRG. Państwowa Straż Pożarna posiada obecnie lepsze wyposażenie w sprzęt do działań powodziowych (pompy dużej wydajności, kontenery powodziowe, łodzie, itp.).
Państwowa Straż Pożarna dysponuje następującymi grupami sprzętowymi możliwymi do wykorzystania w akcjach powodziowych.

źródło Komenda Główna PSP www.straz.gov.pl