Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

KSRG

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) powstał w 1997 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.
Celem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

 • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczne,
 • ratownictwo ekologiczne,
 • ratownictwo medyczne.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym funkcjonuje:

 • 508 jednostek ratowniczo- gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
 • 3433 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 • 4 zakładowe straże pożarne,
 • 2 zakładowe służby ratownicze,
 • 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSW i A w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
 • 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

System m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna,PCK i inne.


Na poziomie powiatowym system tworzą:

 1. komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 2. jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu,
 3. powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
 4. włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje,
 5. specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.

Na poziomie wojewódzkim system tworzą następujące podmioty systemu:

 1. komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
 2. wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych stanowiące wojewódzki odwód operacyjny
 3. ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,
 4. wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
 5. krajowa baza sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej

Na poziomie krajowym system tworzą następujące podmioty systemu:

 1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
 2. wydzielone siły i środki z wojewódzkich odwodów operacyjnych stanowiące centralny odwód operacyjny,
 3. szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
 4. krajowe bazy sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,
 5. jednostki badawczo-rozwojowe ochrony przeciwpożarowej.